Hu Rau Peb

Thov ua daim ntawv hauv qab no thiab peb yuav teb koj sai li sai tau Yog tias koj nyob sab nraum Tebchaws Meskas, thawj zaug xav txog kev tiv tauj tus muag khoom hauv koj lub tebchaws lossis cheeb tsam los ntawm kev mus saib xyuas Nrhiav Tus Muag Rov Muag Dua nplooj ntawv. Yog tias koj muaj lus nug txog kev pabcuam lossis txij nkawm, mus saib ntawm Nrhiav Lub Chaw Pabcuam nplooj rau qhov chaw ze tshaj plaws.